วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551

งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล ๔ ( เพาะชำ)
ลำดับที่
ชื่อผู้วิจัย
งานวิจัยในชั้นเรียน
1
นางสาวกรรณิกา ปิ่นทอง
การศึกษาการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาD:\2\download\resaerch_ganigar[1].doc
2
นายสมเกียรติ ฤทธิ์จอหอ
ปัญหาการตีความโจทย์ปัญหา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ D:\2\download\resaerch_somkait.doc
3
นางวันเพ็ญ ฝาชัยภูมิ
การไม่ตรงต่อเวลาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5D:\2\download\resaerch_wanpen.doc
4
นางสาวพินทอง สุวัฒนพันธ์

การใช้แบบฝึกเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่วาดภาพไม่ได้D:\2\download\resaerch_pintong.doc
5
นางศิริวรรณ เชือกรัมย์
นักเรียนขาดอุปกรณ์การเรียน และไม่ส่งงานD:\2\download\resaerch_siriwan.doc
6
นางสลิษา เอี้ยงแสนเมือง
การเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3D:\2\download\resaerch_salisa.doc
7
นางพัชรี ศิริเจริญ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รำเพลงดอกไม้ของชาติไม่ได้D:\2\download\resaerch_patcharee.doc
8
นางนิยมพร บัวใหญ่
การศึกษานับเลข1-20และการรู้ค่าจำนวน1-10ในการเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์D:\2\download\resaerch_niyomporn.doc
9
นางนีรนุช ชาตะสุวัจนานนท์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชอบหลบเลี่ยงการทำงานD:\2\download\resaerch_neeranut.doc
10
นางจุฑารัตน์ วงษาครบุรี
“การฝึกทักษะการใช้เมาส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา
D:\2\download\exampleResearch[1]jutarat.doc
11
นายวุฒิชัย อิงไธสง
นักเรียนบวกเลขที่มีหลายหลัก สามจำนวนไม่ได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาD:\2\download\wuttichai.doc
12
นางพิมผกา ดาผา
การฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ( ทักษะการจำแนก )
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาD:\2\download\Pimpaga.doc
13
นางบุษรากร ทิมะวงศ์
การพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาresaerch_Boossarakorn[1].doc
14
นางสาวลัดดาวัลย์ ชิณวงศ์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ KWL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาresaerch_LADDAWAN[1].doc
15
นางพยอม สิงห์บัณฑิต
การแก้ปัญหานักเรียนไม่ตั้งใจทำงาน(ศิลปะ)
ชั้นอนุบาลปีที่3/1 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาresearch_payome.doc
16
นายสุรพล วัฒนะบุตร
การพัฒนาทักษะการม้วนหน้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาsurapol.doc
17
นางทองม้วน สุวรรณเสาร์
การแก้ปัญหาการคูณเลขสองหลักไม่มีตัวทด และมีตัวทด ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาthongmuan.doc
18
นางยุพารัตน์ ขจรสมบัติ
นักเรียนขาดทักษะในการเขียนตัวหนังสือให้อยู่ในกรอบเส้นบรรทัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาresearch_uparat.doc
19
นางสาวปริศนา วงศ์กะโซ่
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพิ่มทักษะด้านการพูด โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา”research_pissana.doc

20
นางอุบลวรรณ หาญณรงค์
นักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาubonwan.doc
21
นางทิวา ชะนะพิน
ปัญหาเด็ฏไม่กล้าพูด โรงเพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาresearch_tiwa.doc
22
นางนิศารัตน์ วัฒนะบุตร
การใช้แบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษในการแก้ปัญหานักเรียนใช้คำกริยาไม่สอดคล้องกับประธานของประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 research_nisarat.doc
23
นางประนอม ลายรัตน์
นักเรียนขาดทักษะในด้านการอ่านออกเสียงresearch_pranom.doc
24
ม.ล.สุภาภรณ์ พลเจริญชัย
การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการจัดจำพวกสัตว์ตามที่อยู่อาศัย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาresearch_supaporn.doc
25
นางลำดวน อู๋สูงเนิน
การแก้ปัญหาเด็กจำตัวเลขไม่ได้ และไม่รู้ค่าของตัวเลข 1- 10
research_lomdeon.doc
26
นางสาววารุณี คชาวงษ์
นักเรียนขาดทักษะในการอ่านออกเสียงresearch_warunee.doc

งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล ๔ ( เพาะชำ)
ลำดับที่
ชื่อผู้วิจัย
งานวิจัยในชั้นเรียน
1
นางสาวกรรณิกา ปิ่นทอง
การศึกษาการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาD:\2\download\resaerch_ganigar[1].doc
2
นายสมเกียรติ ฤทธิ์จอหอ
ปัญหาการตีความโจทย์ปัญหา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ D:\2\download\resaerch_somkait.doc
3
นางวันเพ็ญ ฝาชัยภูมิ
การไม่ตรงต่อเวลาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5D:\2\download\resaerch_wanpen.doc
4
นางสาวพินทอง สุวัฒนพันธ์

การใช้แบบฝึกเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่วาดภาพไม่ได้D:\2\download\resaerch_pintong.doc
5
นางศิริวรรณ เชือกรัมย์
นักเรียนขาดอุปกรณ์การเรียน และไม่ส่งงานD:\2\download\resaerch_siriwan.doc
6
นางสลิษา เอี้ยงแสนเมือง
การเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3D:\2\download\resaerch_salisa.doc
7
นางพัชรี ศิริเจริญ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รำเพลงดอกไม้ของชาติไม่ได้D:\2\download\resaerch_patcharee.doc
8
นางนิยมพร บัวใหญ่
การศึกษานับเลข1-20และการรู้ค่าจำนวน1-10ในการเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์D:\2\download\resaerch_niyomporn.doc
9
นางนีรนุช ชาตะสุวัจนานนท์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชอบหลบเลี่ยงการทำงานD:\2\download\resaerch_neeranut.doc
10
นางจุฑารัตน์ วงษาครบุรี
“การฝึกทักษะการใช้เมาส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา
D:\2\download\exampleResearch[1]jutarat.doc
11
นายวุฒิชัย อิงไธสง
นักเรียนบวกเลขที่มีหลายหลัก สามจำนวนไม่ได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาD:\2\download\wuttichai.doc
12
นางพิมผกา ดาผา
การฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ( ทักษะการจำแนก )
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาD:\2\download\Pimpaga.doc
13
นางบุษรากร ทิมะวงศ์
การพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาresaerch_Boossarakorn[1].doc
14
นางสาวลัดดาวัลย์ ชิณวงศ์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ KWL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาresaerch_LADDAWAN[1].doc
15
นางพยอม สิงห์บัณฑิต
การแก้ปัญหานักเรียนไม่ตั้งใจทำงาน(ศิลปะ)
ชั้นอนุบาลปีที่3/1 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาresearch_payome.doc
16
นายสุรพล วัฒนะบุตร
การพัฒนาทักษะการม้วนหน้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาsurapol.doc
17
นางทองม้วน สุวรรณเสาร์
การแก้ปัญหาการคูณเลขสองหลักไม่มีตัวทด และมีตัวทด ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาthongmuan.doc
18
นางยุพารัตน์ ขจรสมบัติ
นักเรียนขาดทักษะในการเขียนตัวหนังสือให้อยู่ในกรอบเส้นบรรทัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาresearch_uparat.doc
19
นางสาวปริศนา วงศ์กะโซ่
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพิ่มทักษะด้านการพูด โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา”research_pissana.doc

20
นางอุบลวรรณ หาญณรงค์
นักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาubonwan.doc
21
นางทิวา ชะนะพิน
ปัญหาเด็ฏไม่กล้าพูด โรงเพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาresearch_tiwa.doc
22
นางนิศารัตน์ วัฒนะบุตร
การใช้แบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษในการแก้ปัญหานักเรียนใช้คำกริยาไม่สอดคล้องกับประธานของประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 research_nisarat.doc
23
นางประนอม ลายรัตน์
นักเรียนขาดทักษะในด้านการอ่านออกเสียงresearch_pranom.doc
24
ม.ล.สุภาภรณ์ พลเจริญชัย
การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการจัดจำพวกสัตว์ตามที่อยู่อาศัย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาresearch_supaporn.doc
25
นางลำดวน อู๋สูงเนิน
การแก้ปัญหาเด็กจำตัวเลขไม่ได้ และไม่รู้ค่าของตัวเลข 1- 10
research_lomdeon.doc
26
นางสาววารุณี คชาวงษ์
นักเรียนขาดทักษะในการอ่านออกเสียงresearch_warunee.doc

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551

ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน


ลำดับ
ชื่อเรื่องวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
1
การแก้ปัญหาการขาดความมั่นใจในตนเองในการสร้างสรรค์งานศิลปะของเด็กชายภูวดล บุญพา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
นางกิตติยา วนะลุน
2
การศึกษาความสามารถในการเคาะแป้นพิมพ์ดีดโดยใช้โปรแกรม “การพัฒนาจิตใจ” ของนักเรียน ปวช. 1 กลุ่ม 108 จำนวน 5 คน วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
นางขนิษฐา จิตรอรุณ
3
ฟังแล้วตอบคำถามไม่ได้
นางสาวคมคาย มัวจะบก
4
การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำเรื่องการหารที่ตัวหารเป็นจำนวน ที่มีสามหลักและผลหารเป็นจำนวนที่ไม่เกินสามหลักของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
นางจิราพรรณ มั่งคั่ง
5
การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมอาการซึมเศร้า ของนักเรียนชั้นปฐมวัย 2 ปีการศึกษา 2547
นางจุฑาพร สาคะรังค์
6
การแก้ปัญหาการไม่รู้คำศัพท์พื้นฐานของนักศึกษาชั้น ปวส. 1 รายวิชาทักษะพัฒนา เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 โดยใช้บทเรียน CAI ชุด Picture Dictionary
นางสาวฉวีวรรณ วงศ์แพทย์
7
การสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องคุณสมบัติของของไหล สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ชัยชนะ สมัครรบ
8
ผลการใช้เกมในการสอนค่าของจำนวนและความหมายของตัวเลข 1–10
นางณัฏฐ์ชุดา แสงกำพลี
9
การแก้ปัญหาทักษะ ขาดความแม่นยำในการมองนัตและโบลต์กับการเลือกใช้ประแจ ของนักเรียนระดับ ชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาช่างยนต์
นายแดนประชา คร้ามแสง
10
ปัญหาการตีความโจทย์ระคนกันวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
นางเตือนจิตร เข้มแข็ง
11
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้สัญญาการเรียน กับนักเรียนชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาคหกรรม ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประจำภาคเรียนที่1/2547
อาจารย์นฤมล ฝางคำ
12
การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าในวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ของนักเรียน ปวช. ปีที่ 1
นางนันท์ ศรีสุวรรณ
13
การปรับพฤติกรรมนักศึกษาขาดความรับผิดชอบต่อการเรียนวิชา เห็ดเพื่อการค้า รหัส 3502-2211 โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจและปรับพฤติกรรมแบบยอมรับ
นางนัยนา หิรัญญชาติธาดา
14
การใช้แบบฝึกการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
นางสาวนุชธิดา เทพลิขิตกุล
15
การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็กดื้อและการชอบรังแกเพื่อนของนักเรียน โดยการเล่านิทาน ในระดับชั้นอนุบาล 1 / 2 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์)
นางสาวนุสรณ์จิต ธรรมศิริ
16
การพัฒนาชุดการสอนประเภทกลุ่มกิจกรรม วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ทิศและแผนผัง
นายปัญญา จินะปัญญา
17
การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง
นางพรพรรณ คำเพ็ง
18
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปวส. 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
นางพะเยาว์ กังวล
19
การแก้ปัญหา การขาดทักษะเรื่องการแก้สมการหน่วยที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ของนักศึกษาระดับปวช. 1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ภาคเรียนที่ 1/2547 โดยการสอนซ่อมเสริม
นางพัศณีญา สีหาพัด
20
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรไฟฟ้าแสงสว่างและกำลัง วิชาเขียนแบบไฟฟ้าของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายพิทยาพล พิทักษ์
21
การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคัดลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม
นางสาวพิสมัย พาเทพ
22
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การวิเคราะห์และปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการการยศาสตร์ วิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Mapping)
นายไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์
23
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง “ บล็อกไดอะแกรมเครื่องรับโทรทัศน์ ” ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. 2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
นายไพโรจน์ พอใจ
24
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจใน วิธีสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 6 ของนักเรียนชั้น ปวส. 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่ได้รับการสอนโดย วิธีการเรียนแบบร่วมมือ ( เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw )
มลธิรา มีทรัพย์
25
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างไฟฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
นางมลิวัลย์ พงศ์สุเสนีย์
26
การปรับพฤติกรรมไม่เข้าห้องเรียน วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชั้น ปวช. 1 กลุ่ม1 แผนกช่างไฟฟ้ากำลังโดยการเรียนการสอนแบบร่วมแรงใจ และ เรียนรู้อย่างเป็นระบบ
นางสาวมาลีรัตน์ เทียมฉัตร
27
การแก้ปัญหาการบวกลบเศษส่วนไม่ได้ ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 รายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ด้วยการสอนซ่อมเสริมและใช้แบบฝึกเฉพาะเรื่อง
นายไมตรี เตือนธรรมรักษ์
28
กิจกรรมเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องธาตุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
นางสาวรังรอง หงษ์รัตน์
29
การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการส่งงานโดยการใช้สมุดสะสมคะแนนในวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 ( สิทธิไชยอุปถัมภ์ )
นายวรกฤต เอกธนารัฐ
30
นักเรียนขาดทักษะในการจำแนกพืชใบเลี้ยงเดี่ยว - ใบเลี้ยงคู่
นางวันเพ็ญ ผาชัยภูมิ
31
ผลการศึกษาการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางวันเพ็ญ พานพิกุล
32
ความเข้าใจ และจดจำลักษณะของอุปสงค์ อุปทาน ภาวะดุลยภาพและความยืดหยุ่น ในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ด้วยกระดานสเกล ของนักศึกษาระดับชั้นปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
นางวารุณี ลี้สกุลรักษ์
33
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคนครนายก โดยการจับคู่ดูแลกัน
นางสาววินทฎา วิเศษศิริกุล
34
การฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ทักษะการจำแนก)
วินิษรา บุญไพโรจน์
35
การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยผิดบางคำของนักเรียนชั้น ปวช. 1/1-2 ช่างสถาปัตยกรรม ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 โดยวิธีอธิบายใหม่และสอบซ้ำ
ดร.วิเรขา กาญจนศิริ
36
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำพังเพยด้วยบทเรียนสำเร็จรูป
วีระ ทองทาบวงศ์
37
การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการจัดแสงในห้องถ่ายภาพ (Studio) วิชาการถ่ายภาพ สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 แผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม คณะวิชาศิลปกรรม โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
นายศรากร บุญปถัมภ์
38
ผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง เลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางศรีทอง ชัยชนะ
39
ปัจจัยและแนวทางแก้ไขปัญหาการพูดภาษาท้องถิ่นอีสาน
นางสการินทร์ สิงหะสุริยะ
40
การแก้ปัญหาเด็กจำตัวเลขไม่ได้และไม่รู้ค่าของจำนวน 1 – 10
นางสุกัญญา ลิ้มพิพัฒน์ชัย
41
การพัฒนาคุณลักษณะการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) ของผู้เรียนระดับ ชั้น ปวช.2 ที่เป็นผู้เรียนเก่ง ในวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพโดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน
นางสุจิตรา อมรสุวรรณ
42
การพัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา โดยการสอนแบบโครงงานที่เน้นกระบวนการ กลุ่มสัมพันธ์ ในการผลิตสารชีวภาพทางการเกษตร วิชา สารชีวภาพในงานผลิตพืช ระดับชั้น ปวส. 2/1 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2547
นางสุดใจ เกตุเดชา
43
การพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียง ณ?ณณ?ณ ของนักเรียน ระดับ ปวช.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวสุรินยา ปาณศรี
44
ผลการใช้กิจกรรมการละเล่นของไทยที่มีต่อการพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางสุริพร หลวงใหญ่
45
การจัดกระบวนการเรียนรู้เสริมสร้างการพัฒนาการทางสมองทุกด้านของเด็ก
นางสุวคนธ์ บุปผเวส
46
ปัญหาการจัดหน่วยดัชนีการเก็บเอกสาร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการเลขานุการ
นายอนุสิษฐ ประเสริฐดี
47
นักเรียนชั้นปฐมวัย 1/3 จำนวน 1 คน รับประทานอาหารไม่เป็นเวลา
นางอรุณรัตน์ เชื้อภักดี
48
เด็กก้าวร้าว
นายอัครเดช แสนพิพิธ
49
การพิมพ์สัมผัสอักษรตามแป้นเหย้า : ศึกษารายกรณี เด็กชายจักรพงษ์ ทนงศิลป์
นายอำนาจ เกษศรีไพร
50
การแก้ปัญหาขยะในชั้นเรียน
นางอุษา บำรุงสุข
51
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างยนต์
นายเอนก คงสมทอง
Copyright © 2000 - 2004 Faculty of Education Kasetsart University Thailand.