วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551

ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน


ลำดับ
ชื่อเรื่องวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
1
การแก้ปัญหาการขาดความมั่นใจในตนเองในการสร้างสรรค์งานศิลปะของเด็กชายภูวดล บุญพา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
นางกิตติยา วนะลุน
2
การศึกษาความสามารถในการเคาะแป้นพิมพ์ดีดโดยใช้โปรแกรม “การพัฒนาจิตใจ” ของนักเรียน ปวช. 1 กลุ่ม 108 จำนวน 5 คน วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
นางขนิษฐา จิตรอรุณ
3
ฟังแล้วตอบคำถามไม่ได้
นางสาวคมคาย มัวจะบก
4
การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำเรื่องการหารที่ตัวหารเป็นจำนวน ที่มีสามหลักและผลหารเป็นจำนวนที่ไม่เกินสามหลักของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
นางจิราพรรณ มั่งคั่ง
5
การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมอาการซึมเศร้า ของนักเรียนชั้นปฐมวัย 2 ปีการศึกษา 2547
นางจุฑาพร สาคะรังค์
6
การแก้ปัญหาการไม่รู้คำศัพท์พื้นฐานของนักศึกษาชั้น ปวส. 1 รายวิชาทักษะพัฒนา เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 โดยใช้บทเรียน CAI ชุด Picture Dictionary
นางสาวฉวีวรรณ วงศ์แพทย์
7
การสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องคุณสมบัติของของไหล สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ชัยชนะ สมัครรบ
8
ผลการใช้เกมในการสอนค่าของจำนวนและความหมายของตัวเลข 1–10
นางณัฏฐ์ชุดา แสงกำพลี
9
การแก้ปัญหาทักษะ ขาดความแม่นยำในการมองนัตและโบลต์กับการเลือกใช้ประแจ ของนักเรียนระดับ ชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาช่างยนต์
นายแดนประชา คร้ามแสง
10
ปัญหาการตีความโจทย์ระคนกันวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
นางเตือนจิตร เข้มแข็ง
11
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้สัญญาการเรียน กับนักเรียนชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาคหกรรม ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประจำภาคเรียนที่1/2547
อาจารย์นฤมล ฝางคำ
12
การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าในวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ของนักเรียน ปวช. ปีที่ 1
นางนันท์ ศรีสุวรรณ
13
การปรับพฤติกรรมนักศึกษาขาดความรับผิดชอบต่อการเรียนวิชา เห็ดเพื่อการค้า รหัส 3502-2211 โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจและปรับพฤติกรรมแบบยอมรับ
นางนัยนา หิรัญญชาติธาดา
14
การใช้แบบฝึกการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
นางสาวนุชธิดา เทพลิขิตกุล
15
การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็กดื้อและการชอบรังแกเพื่อนของนักเรียน โดยการเล่านิทาน ในระดับชั้นอนุบาล 1 / 2 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์)
นางสาวนุสรณ์จิต ธรรมศิริ
16
การพัฒนาชุดการสอนประเภทกลุ่มกิจกรรม วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ทิศและแผนผัง
นายปัญญา จินะปัญญา
17
การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง
นางพรพรรณ คำเพ็ง
18
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปวส. 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
นางพะเยาว์ กังวล
19
การแก้ปัญหา การขาดทักษะเรื่องการแก้สมการหน่วยที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ของนักศึกษาระดับปวช. 1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ภาคเรียนที่ 1/2547 โดยการสอนซ่อมเสริม
นางพัศณีญา สีหาพัด
20
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรไฟฟ้าแสงสว่างและกำลัง วิชาเขียนแบบไฟฟ้าของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายพิทยาพล พิทักษ์
21
การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคัดลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม
นางสาวพิสมัย พาเทพ
22
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การวิเคราะห์และปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการการยศาสตร์ วิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Mapping)
นายไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์
23
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง “ บล็อกไดอะแกรมเครื่องรับโทรทัศน์ ” ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. 2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
นายไพโรจน์ พอใจ
24
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจใน วิธีสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 6 ของนักเรียนชั้น ปวส. 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่ได้รับการสอนโดย วิธีการเรียนแบบร่วมมือ ( เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw )
มลธิรา มีทรัพย์
25
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างไฟฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
นางมลิวัลย์ พงศ์สุเสนีย์
26
การปรับพฤติกรรมไม่เข้าห้องเรียน วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชั้น ปวช. 1 กลุ่ม1 แผนกช่างไฟฟ้ากำลังโดยการเรียนการสอนแบบร่วมแรงใจ และ เรียนรู้อย่างเป็นระบบ
นางสาวมาลีรัตน์ เทียมฉัตร
27
การแก้ปัญหาการบวกลบเศษส่วนไม่ได้ ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 รายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ด้วยการสอนซ่อมเสริมและใช้แบบฝึกเฉพาะเรื่อง
นายไมตรี เตือนธรรมรักษ์
28
กิจกรรมเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องธาตุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
นางสาวรังรอง หงษ์รัตน์
29
การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการส่งงานโดยการใช้สมุดสะสมคะแนนในวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 ( สิทธิไชยอุปถัมภ์ )
นายวรกฤต เอกธนารัฐ
30
นักเรียนขาดทักษะในการจำแนกพืชใบเลี้ยงเดี่ยว - ใบเลี้ยงคู่
นางวันเพ็ญ ผาชัยภูมิ
31
ผลการศึกษาการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางวันเพ็ญ พานพิกุล
32
ความเข้าใจ และจดจำลักษณะของอุปสงค์ อุปทาน ภาวะดุลยภาพและความยืดหยุ่น ในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ด้วยกระดานสเกล ของนักศึกษาระดับชั้นปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
นางวารุณี ลี้สกุลรักษ์
33
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคนครนายก โดยการจับคู่ดูแลกัน
นางสาววินทฎา วิเศษศิริกุล
34
การฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ทักษะการจำแนก)
วินิษรา บุญไพโรจน์
35
การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยผิดบางคำของนักเรียนชั้น ปวช. 1/1-2 ช่างสถาปัตยกรรม ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 โดยวิธีอธิบายใหม่และสอบซ้ำ
ดร.วิเรขา กาญจนศิริ
36
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำพังเพยด้วยบทเรียนสำเร็จรูป
วีระ ทองทาบวงศ์
37
การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการจัดแสงในห้องถ่ายภาพ (Studio) วิชาการถ่ายภาพ สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 แผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม คณะวิชาศิลปกรรม โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
นายศรากร บุญปถัมภ์
38
ผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง เลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางศรีทอง ชัยชนะ
39
ปัจจัยและแนวทางแก้ไขปัญหาการพูดภาษาท้องถิ่นอีสาน
นางสการินทร์ สิงหะสุริยะ
40
การแก้ปัญหาเด็กจำตัวเลขไม่ได้และไม่รู้ค่าของจำนวน 1 – 10
นางสุกัญญา ลิ้มพิพัฒน์ชัย
41
การพัฒนาคุณลักษณะการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) ของผู้เรียนระดับ ชั้น ปวช.2 ที่เป็นผู้เรียนเก่ง ในวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพโดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน
นางสุจิตรา อมรสุวรรณ
42
การพัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา โดยการสอนแบบโครงงานที่เน้นกระบวนการ กลุ่มสัมพันธ์ ในการผลิตสารชีวภาพทางการเกษตร วิชา สารชีวภาพในงานผลิตพืช ระดับชั้น ปวส. 2/1 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2547
นางสุดใจ เกตุเดชา
43
การพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียง ณ?ณณ?ณ ของนักเรียน ระดับ ปวช.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวสุรินยา ปาณศรี
44
ผลการใช้กิจกรรมการละเล่นของไทยที่มีต่อการพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางสุริพร หลวงใหญ่
45
การจัดกระบวนการเรียนรู้เสริมสร้างการพัฒนาการทางสมองทุกด้านของเด็ก
นางสุวคนธ์ บุปผเวส
46
ปัญหาการจัดหน่วยดัชนีการเก็บเอกสาร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการเลขานุการ
นายอนุสิษฐ ประเสริฐดี
47
นักเรียนชั้นปฐมวัย 1/3 จำนวน 1 คน รับประทานอาหารไม่เป็นเวลา
นางอรุณรัตน์ เชื้อภักดี
48
เด็กก้าวร้าว
นายอัครเดช แสนพิพิธ
49
การพิมพ์สัมผัสอักษรตามแป้นเหย้า : ศึกษารายกรณี เด็กชายจักรพงษ์ ทนงศิลป์
นายอำนาจ เกษศรีไพร
50
การแก้ปัญหาขยะในชั้นเรียน
นางอุษา บำรุงสุข
51
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างยนต์
นายเอนก คงสมทอง
Copyright © 2000 - 2004 Faculty of Education Kasetsart University Thailand.

2 ความคิดเห็น:

Unknown กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ
ต้องการได้ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนมาอ่านและศึกษาเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการทำ รายงานโครงงานเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน รบกวนตอบกลับด้วยคะว่าจะDownload file อย่างไร
ขอบคุณมากคะ
ซู

poe2chor@gmail.com กล่าวว่า...

มีเว็บดาวน์โหลดเกี่ยวกับ วิจัยเพื่อศึกษาเป็นตัวอย่างมาฝากครับ
http://research-all.blogspot.com/