วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551

งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล ๔ ( เพาะชำ)
ลำดับที่
ชื่อผู้วิจัย
งานวิจัยในชั้นเรียน
1
นางสาวกรรณิกา ปิ่นทอง
การศึกษาการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาD:\2\download\resaerch_ganigar[1].doc
2
นายสมเกียรติ ฤทธิ์จอหอ
ปัญหาการตีความโจทย์ปัญหา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ D:\2\download\resaerch_somkait.doc
3
นางวันเพ็ญ ฝาชัยภูมิ
การไม่ตรงต่อเวลาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5D:\2\download\resaerch_wanpen.doc
4
นางสาวพินทอง สุวัฒนพันธ์

การใช้แบบฝึกเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่วาดภาพไม่ได้D:\2\download\resaerch_pintong.doc
5
นางศิริวรรณ เชือกรัมย์
นักเรียนขาดอุปกรณ์การเรียน และไม่ส่งงานD:\2\download\resaerch_siriwan.doc
6
นางสลิษา เอี้ยงแสนเมือง
การเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3D:\2\download\resaerch_salisa.doc
7
นางพัชรี ศิริเจริญ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รำเพลงดอกไม้ของชาติไม่ได้D:\2\download\resaerch_patcharee.doc
8
นางนิยมพร บัวใหญ่
การศึกษานับเลข1-20และการรู้ค่าจำนวน1-10ในการเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์D:\2\download\resaerch_niyomporn.doc
9
นางนีรนุช ชาตะสุวัจนานนท์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชอบหลบเลี่ยงการทำงานD:\2\download\resaerch_neeranut.doc
10
นางจุฑารัตน์ วงษาครบุรี
“การฝึกทักษะการใช้เมาส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา
D:\2\download\exampleResearch[1]jutarat.doc
11
นายวุฒิชัย อิงไธสง
นักเรียนบวกเลขที่มีหลายหลัก สามจำนวนไม่ได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาD:\2\download\wuttichai.doc
12
นางพิมผกา ดาผา
การฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ( ทักษะการจำแนก )
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาD:\2\download\Pimpaga.doc
13
นางบุษรากร ทิมะวงศ์
การพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาresaerch_Boossarakorn[1].doc
14
นางสาวลัดดาวัลย์ ชิณวงศ์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ KWL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาresaerch_LADDAWAN[1].doc
15
นางพยอม สิงห์บัณฑิต
การแก้ปัญหานักเรียนไม่ตั้งใจทำงาน(ศิลปะ)
ชั้นอนุบาลปีที่3/1 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาresearch_payome.doc
16
นายสุรพล วัฒนะบุตร
การพัฒนาทักษะการม้วนหน้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาsurapol.doc
17
นางทองม้วน สุวรรณเสาร์
การแก้ปัญหาการคูณเลขสองหลักไม่มีตัวทด และมีตัวทด ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาthongmuan.doc
18
นางยุพารัตน์ ขจรสมบัติ
นักเรียนขาดทักษะในการเขียนตัวหนังสือให้อยู่ในกรอบเส้นบรรทัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาresearch_uparat.doc
19
นางสาวปริศนา วงศ์กะโซ่
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพิ่มทักษะด้านการพูด โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา”research_pissana.doc

20
นางอุบลวรรณ หาญณรงค์
นักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาubonwan.doc
21
นางทิวา ชะนะพิน
ปัญหาเด็ฏไม่กล้าพูด โรงเพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาresearch_tiwa.doc
22
นางนิศารัตน์ วัฒนะบุตร
การใช้แบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษในการแก้ปัญหานักเรียนใช้คำกริยาไม่สอดคล้องกับประธานของประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 research_nisarat.doc
23
นางประนอม ลายรัตน์
นักเรียนขาดทักษะในด้านการอ่านออกเสียงresearch_pranom.doc
24
ม.ล.สุภาภรณ์ พลเจริญชัย
การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการจัดจำพวกสัตว์ตามที่อยู่อาศัย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาresearch_supaporn.doc
25
นางลำดวน อู๋สูงเนิน
การแก้ปัญหาเด็กจำตัวเลขไม่ได้ และไม่รู้ค่าของตัวเลข 1- 10
research_lomdeon.doc
26
นางสาววารุณี คชาวงษ์
นักเรียนขาดทักษะในการอ่านออกเสียงresearch_warunee.doc

ไม่มีความคิดเห็น: